Produzioni 

  Biografia

 Curiosit

Contatti 

 Links

Album foto

 Torna a Curiosit  

         

                      .Miniminagghi = indovinelli

La "miniminagghia" un gioco di parole, alcune volte in versi, formato da concetti equivoci o ambigui, dove si nasconde la cosa da indovinare. Prima dell'avvento della televisione, nelle fredde giornate invernali, era solito nelle famiglie, sedersi tutti attorno a' conca (il braciere) e proporre "i miniminagghi" a grandi e bambini, invitando gli stessi a trovarne la soluzione.

 

Descrizione

Soluzione

Pilu cu pilu si ’nccchiunu a notti

ciglia degli occhi

Don Lucianu, don Lucianu chi facti na stu cinu? Nun manciti , nun vivti e chi luncu vi facti. 

L’asparago

Aiu na rncia a puttu in Francia, a puttu in Turchia, sempri cu ma

La luna

Nunn’avi a vcca e prra, nunn’avi i vurcci e snti.

Il telefono

Scnni arrirennu e acchina ciancennu.

Il secchio

C' 'na cosa ca camina casa casa, arreri a porta s'arriposa.

La scopa

Davanti accuzza, e d'arreri allonga.

La strada

Třasi tiranti tiranti, poi nesci modda modda e gucciulanti.

La pasta

Chi la tiri chi saccurza

La sigaretta

Misu o suli arrimuodda, e nall'acqua si f tisa.

La corda

Li mei janchi cosci, li toi janchi e lisci, li juncemu cosci cu cosci, e comu finisci finisci.

Il lenzuolo

Třasi moddu e nesci ruru.

Il pane nel forno

Caminannu, caminannu ma vaiu tuccannu.

La tasca

Vucca cu vucca, panza cu panza; iu m'arricriu e a idda ci unchia a panza.

La cornamusa

A tutti i posti signura mi purtati, ma no lettu cu vui nun mi vuliti.

La scarpa

Si viri ma non si tocca.

L’ombra

C’ un mecchiu ca varva ianca. Sempri si movi e mai si stanca.

Il mare

Quannu passa iddu, t’ha livari u cappeddu.

Il pettine

Havi u bustu ri lignu, a panza ri peddi, e va cantannu vaneddi vaneddi.

Il tamburo

Cu' lu fa, lu fa pi vinnillu, cu' l'accatta nun lu usa, cu' lu usa nun lu viri.

La bara (tabbutu)

Mentři ca la spogghiu mi fa chianciri.

La cipolla

Non mi tuccari ca ti fazzu mali, fammi spugghiari ca ti fazzu arricriari

Il ficodindia

C' 'na mannara ri pecuri russi, quannu piscia una, pisciunu tutti.

Le tegole

Chiu' ci ni levi e chiu' rossa addiventa.

La buca

Luntanu mi fastorna, vicinu mi piaci, unn'e' focu c'abbruscia, ma nun mi fa stari in paci.

L’amore

Fazzu lu stissu travagghiu tuttu l'annu, cummattu ccu la stoffa e ccu lu pannu, travagghiu stati e mmernu e mmai suru e sugnu ammuttata sempri ppi lu culu

L’ago

Curriti curriti ca nasciu un picciriddu, senza manu, senza pieri, senza un pilu ri capiddu.

L’uovo

Intra l'acqua nasci, ntra l'acqua pasci, ntra l'acqua mri.

Il sale

 Intra cammarinu c'  un signurinu cu na manu o ciancu, vistutu ri inacu.

Vaso da notte (rinali)

 

 

 

Torna indietro